Kommunen giver status på genåbning

0
284

Mange af kommunens medarbejdere har været i gang under corona-krisen, der efterhånden ebber langsomt ud. Foto: RMJ

Vores fokus har hele tiden været at åbne kommunen på en tryg og forsvarlig måde. Det kræver vi koordinerer vores indsats på tværs af organisationen. Derfor har vi oprettet en hygiejneorganisation hvis opgave er at sikre en tværfaglig koordinering af indsatsen i forhold til rådgivning, indkøb og logistik af kritiske hygiejne og værnemidler, der er relateret til COVID-19.

Hos Kerteminde Kommune har man siden Danmark lukkede ned forsøgt at være på forkant med krisen. man oprettede hurtigt et kriseberedskab, som hver morgen holdt statusmøder, hvor man forsøgte at foregribe situationen med COVID-19. en håndtering, der flere gange er blevet rost fra politikernes side af – en ros, der også er gået ud til alle de kommunale medarbejdere, der har stået i frontlinjen, og som har måttet indrette sig efter mange forskellige nye måder at arbejde på.

Man er nu godt i gang med genåbningen af Kerteminde Kommunes funktioner i forbindelse med Regeringens Fase 2 af den nationale strategi for genåbningen af Danmark, og i dag giver man fra kommunens side en status på forskellige af kommunens ansvarsområder. Kjerteminde Avis videreformidler her kommunens oplysninger:

Hjemmeplejen
I Hjemmeplejen vil borgere, der er visiteret til praktisk hjælp modtage hjælp fra uge 20. Det gælder både fra den kommunale og private leverandør. De forebyggende hjemmebesøg, demenskoordination og forløbskoordination har genoptaget fysiske besøg, dog vil en del samtaler forsat varetages via telefon og video.

Der er fortsat et stort fokus på sårbare borgere og korrekt anvendelse af værnemidler for at forebygge smitte med COVID-19 i hele organisationen.

Plejecentre / bosteder
På plejecentre gælder, at der fortsat er nationalt besøgsforbud. Man har besluttet, at besøgsforbuddet ikke gælder på plejecentrenes udearealer.

På bostederne er besøgsrestriktionerne lempet pr. 13. maj 2020. Kerteminde Kommune har et stort ønske om at medvirke til at fastholde kontakten mellem pårørende og beboerne på plejecentrene, bosteder og rehabiliteringscenter.

Ved udendørs besøg opsættes der pavilloner og varmeblæsere, så der skabes den bedste ramme om de udendørs besøg.

Socialområdet
På socialområdet har der igennem hele Coronakrisen været tilbudt støtte til udsatte og sårbare unge og voksne i det omfang det kunne lade sig gøre. I første omgang har kontakten været telefonisk efterfølgende i form af gåture og udendørs besøg, der er nu også åbnet op for støtte i eget hjem hos de borgere, hvor det vurderes påkrævet.

STU er fra mandag den 18. maj genåbnet. Der er også åbnet for beskyttet beskæftigelse, og i nogen grad afklaringsforløb for sårbare borgere, hvor der i samarbejde med Job og Uddannelse sikres, at de unge kan komme i gang med en hverdag og struktur i deres liv, men under de rette omstændigheder.

VSU åbner den 25. maj med samme holdstørrelser som tidligere, dog med reduceret undervisningstid. Alle hold samles på Toften.

Nytoften, Amandahuset og Hjernekrogen genåbner indenfor de næste par uger med tilbud til alle visiterede borgere, dog med reducerede antal timer.
Paletten forestår lokale aktivitets- og samværstilbud på bosteder og støttecentre.

Villaen, Børnenes Hus og Familiehuset
Børnenes Hus har haft åben i samme omfang som normalt og med plads til alle børn. Villaen er, efter at have haft alle børn hjemme hele tiden, begyndt at se en normal rutine, da de yngste børn igen er begyndt i skole.

Familiehusets medarbejdere har i de første uger arbejdet primært hjemmefra, med primært telefonkontakt til borgere. Nogle familier har i hele perioden modtaget besøg i hjemmet. De seneste par uger er medarbejderne tilbage og tilstede i Familiehuset, hvor vi både har borgere inde og kommer i borgeres hjem. Vi har omlagt den måde vi før arbejdede på, så en del foregår udenfor, men i alle opgaver er der fysisk fremmøde. Kontaktpersonerne har i den første del af perioden haft telefonisk kontakt med de fleste unge og mødtes med nogle få. De seneste par uger er der fysisk fremmøde med alle unge. Under alle aktiviteterne har der været et stort fokus på at overholde de gældende retningslinjer vedr. hygiejne og afstand.

Dagtilbud
Genåbningen af dagtilbud er forløbet godt og der skal lyde en stor tak til forældrene for at have været forstående i denne periode hvor alle har skulle tilpasse sig en ny hverdag med nye rutiner.

Kommunens dagtilbud er genåbnet i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder blandt andet, at der er øget fokus på håndhygiejne og på størrelsen af børnegrupper i løbet af dagen. Retningslinjer betyder i hverdagen at der er øget behov for opsyn med børnegrupperne for at sikre at, retningslinjerne følges.

SFO
Der er åben for børn, som er tilmeldt SFO og hvor forældre har tilkendegivet, at de ønsker, at deres barn kommer i SFO på nuværende tidspunkt.

Der er særlige retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, som SFO organiserer sig ud fra. Blandt andet omkring legegrupper, afstande, legezoner, hygiejne, madpakker med videre. Derfor er SFO i genåbningen ikke helt på samme måde, som SFO var før Corona-nedlukning. Men der er fundet gode løsninger og medarbejdere, børn, forældre og ledere har sammen fundet gode rytmer, så sundhedsstyrelsens retningslinjer kan følges alle steder.

Musikskole
I Musikskolen undervises der digitalt ift. soloelever. Danselærer har undervist via Messenger og zoom. Kreahold bruger Facebook og mail.

Bibliotekerne
I mandags åbnede Bibliotekerne igen og var klar til at tage imod  lånerne. Der er skærpet brug af biblioteket, som konsekvens af de nye retningslinjer, men der arbejdes hele tiden på at sørge for at alle føler sig trygge når de besøger biblioteket.

Park, Vej og Havne
Park, Vej og Havne har igennem stort set hele Coronakrisen holdt hjulene i gang. Der er kørt vintertjeneste i starten af Coronakrisen, Park afdelingen har været i fuld gang med at holde boldbanerne og havneassistenterne startede op i påsken med at servicere havnen.

Vi arbejder på at kunne åbne vores offentlige toiletter på forsvarlig vis. Rengøringsstandarden for offentlige toiletter er skærpet og det betyder vi undersøger vores muligheder for weekendrengøring.
Fra og med den 26. maj vil de offentlige toiletter åbne, som udgangspunkt i hverdagene og senere også i weekenderne.

Erhvervsliv og udeservering
I Kerteminde Kommune glæder vi os over, at kommunens restauratører nu har mulighed for at åbne mandag den 18. maj. Vi afventer de konkrete retningslinjer fra myndighedernes side, men vi forventer, at de kommer til at lægge begrænsninger på brugen af de nuværende godkendte udeserveringsarealer på offentligt vejareal. Derfor er vi i Kerteminde Kommune klar til at finde løsninger i samarbejde med restauratørerne på midlertidige lempelser i forhold til de nuværende udeserveringsaftaler, for at sikre en hurtig og smidig opstart.

Derudover er der truffet beslutning om, at mobilt gadesalg for kommunens erhvervsliv er gebyrfrit.

Foreninger
Der er åbent for idræts- og foreningslivet kan dyrke aktiviteter udendørs inden for de nuværende sundhedsmæssige regler. Alle foreninger kan derfor genoptage deres aktiviteter i udendørs faciliteter under overholdelse af Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer. Kommunens baner står klar og bliver klippet, som de plejer. Der er et godt samarbejde mellem foreningerne og Kerteminde kommune for at finde de rette løsninger for den enkelte forening.

Borgerservice
Borgerservice åbnede igen den 20. april 2020 i et begrænset tidsrum 11 – 14 hver dag, for at give de borgere, som akut har behov for nyt pas, indrejse eller hjælp til NemID mulighed for at få det løst. Ved fysisk fremmøde er det som udgangspunkt de områder vi kan hjælpe med, resten af Borgerservice er fortsat åben ved telefonisk eller digital kontakt. Vi har selvfølgelig taget de forholdsregler der er nødvendigt i forhold til COVID-19. Som vi kender det fra dagligvarebutikkerne, er der sat plexiglas op og vi spritter af efter hver ekspedition. Borgerne bestiller tid på hovednummeret.