Kerteminde Sejlklub appellerer til byrådet om ændring af Havneudviklingsplanen

2
565

37% af marinaens bådopbevaringsplads vil forsvinde: – Vi foreslår, at man undlader boligbyggeri på Nordre Strandkile og i stedet for etablerer busterminalen umiddelbart syd for Mødestedet, der eventuelt kan anvendes til ventesal, chaufførfaciliteter m.v.

Til de byrådsmedlemmer, der i dag indgår i ’Politisk aftale om udviklingen af Kerteminde Havn’ af 28.06.2018:

Et udvalg under Kerteminde Sejlklub bestående af Jørgen Larsen, Sejlklubbens formand, Hans Jørgen Ellekilde, næstformand, Ib Rasmussen, revisor, Niels Juul, medlem, Simon Riber Kristensen, medlem, har drøftet de konsekvenser, det vil få for søsporten i Kerteminde, hvis den gældende Havnemasterplan bliver realiseret.

Da bygningen af marinaen blev påbegyndt i 1972 skete det på grundlag af en tilladelse fra Ministeriet for offentlige arbejder ved skrivelse af 19. juni 1972.

Tilladelsen blev givet på en række vilkår, blandt andet:

”at anlægget udelukkende benyttes til anlægsplads for lystfartøjer”.

I et notat af 31. maj 1988 fra en telefonsamtale, kommunens jurist, Finn Nørmark, havde med kontorchef Reidar Jørgensen, Trafikministeriet, anføres: ”Udtrykket ”anlæggene” skal forstås således, at det både omfatter moler og broer og det inddæmmede landareal”.

I forbindelse med salg af ca. 5.100 m2 til boligbebyggelse (Ved Stranden) godkendte Trafikministeriet ved skrivelse af 13. august 1991 en ændring af marinaens landareal, så det fik den udformning, det har i dag med en vinteroplagsplads på ca. 24.000 m2.

Ved skrivelse fra Kystdirektoratet af 30.09.2016 blev en del af de stillede vilkår ophævet.

Det bemærkes, at vilkåret, ”at anlægget udelukkende benyttes til anlægsplads for lystfartøjer”, stadig er gældende.

Hvis Havneudviklingsplanen bliver realiseret, vil følgende arealer, der i dag anvendes til vinteroplagsplads fragå til anden anvendelse:

Busterminal og boligbebyggelse                                   5.260 m2

Areal til ny servicebygning                                               950 –

Lokalplan 318, centerformål                                         1.250 –

Autocamperplads, anvendes også om vinteren            1.450 –

I alt                                                                                 8.910 m2

Arealet udgør 37 % af det nuværende areal (24.000 m2) til vinteroplagsplads.

Det har været nævnt, at man efter forhøjelsen af molerne kan forvente, at flere bådejere vil lade bådene blive liggende i havnebassinet om vinteren.

I marinaerne i Bogense og Egå, hvor molehøjderne er tilfredsstillende, er forholdene ikke anderledes end i Kerteminde marina i dag.

Både i havnebassinet om vinteren (oplysninger fra havnefogederne):

Pladser i havnebassinet      Både i havnebassinet om vinteren          i %

Bogense marina                 735                                      ”ikke særligt mange”

Egå marina                         850                                      100                                                           12

Kerteminde marina            700                                      80                                                            11

Det er formentlig behovet for relativt hyppige tilsyn med bådene, især fortøjningerne, der afholder bådejerne fra at lade bådene forblive i vandet, så længe der er faste broer.

Det er vores opfattelse, at en reduktion af vinteropbevaringspladsen med 37 % vil bevirke, at marinaen ikke i fremtiden vil være den attraktive lystbådehavn, den er i dag, og at en væsentlig del af de bådejere, der ligger uden for Kertemindes ’opland’ (40 %), vil fravælge Kerteminde og søge til andre lystbådehavne, formentlig især Bogense og Nyborg.

Sejlsporten er i vækst, og det samme gælder antallet af motorbåde. Interessen for kajakroning er meget stærk, og bådudlejning, der også er repræsenteret på marinaen, vil muligvis vokse.

Af nye aktiviteter, vi kan forvente i Kerteminde, kan nævnes kitesurfing og padleboard.

Der bør også reserveres plads til flere maritime erhverv, f. eks. et yachtværft, sejlloft og rigger.

Marinaens vedligeholdelse kan forbedres væsentligt, og området kan gøres til et attraktivt sted for turister.

Vi har udarbejdet et forslag til ændringer af Havnemasterplanen, så de 5.260 m2 til busterminal og boligbebyggelse samt de 950 m2 til ny servicebygning kan forblive under marinaen. Herefter vil vinteroplagspladsen kun bliver reduceret med 11 %.

Forslag:

Vi foreslår, at man undlader boligbyggeri på Nordre Strandkile og i stedet for etablerer busterminalen umiddelbart syd for Mødestedet, der eventuelt kan anvendes til ventesal, chaufførfaciliteter m.v.

Endvidere bygges der ikke boliger på marinaarealet.

Vi tillader os at bemærke, at Kystdirektoratet den 30.09.2016 skrev således til Kerteminde kommune: ”Kystdirektoratet har derfor også med tilfredshed bemærket, at Kerteminde Kommune har oplyst, at kommunen er ”i dialog med Sejlklubben og vi vil naturligvis ikke inddrage arealer af bådopbevaringspladsen uden forudgående dialog med og drøftelser med Sejlklubben”.

Kan det mon tænkes, at kommunen ønsker at sælge marinaen til brugerne?

Såfremt byrådet ønsker en dialog med Sejlklubben om forslaget til ændring af Havnemasterplanen, vil vi gerne, eventuelt på et møde, redegøre nærmere for vores forslag til ændringerne.

Vi har sendt kopi af denne skrivelse til de byrådsmedlemmer, der ikke er omfattet af forliget, til  Pernille Carlsson, Kystdirektoratet, Fyens Stiftstidende og Kjerteminde Avis.

 

Med venlig hilsen

For Kerteminde Sejlklub

Jørgen Larsen

Formand