Fejl om referat i advokatundersøgelse: Ekspert kalder det en skandale

8
1956

Et helt centralt dokument er behandlet forkert i Kammeradvokatens rapport. Det drejer sig om et referat af et møde på borgmesterens kontor. Kammeradvokaten har godt nok modtaget referatet, men har valgt ikke at behandle det som et referat.

Kerteminde Biogas

Ekspert kalder Kammeradvokatens konklusion for “ubrugelig”, efter KJ Avis kan afsløre, at et mødereferat ikke er blevet behandlet som referat. Foto: Arkiv

Intentionen med et møde, der ikke var referat fra, fik Kammeradvokaten til at konkludere, at Hans Luunbjerg var i god tro. KJ Avis har fået adgang til referatet af mødet via en anmodning om aktindsigt. Referatet viser, ifølge en ekspert, at Hans Luunbjerg netop forsøgte at påvirke sagsbehandlingen, og at Kammeradvokaten må tage konklusionen op til fornyet overvejelse.

– Det her er jo en skandale. Det her referat viser jo det stik modsatte af, hvad Kammeradvokaten konkluderer om god tro. Den konklusion i rapporten kan simpelthen ikke bruges, siger professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen til KJ Avis

22. juni 2015 blev der holdt et møde på borgmesterkontoret på rådhuset i Kerteminde. Deltagere på mødet var borgmester/ejer af Kerteminde Biogas Hans Luunbjerg, rådgiver for Kerteminde biogas, kommunaldirektør Tim Jeppesen, afdelingschef Søren Ravn-Nielsen og en sagsbehandler i Kerteminde Kommune.

Formålet med mødet var, at Kerteminde Kommune ville meddele Kerteminde Biogas, at der skulle laves en fuld VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Mijøet, red). En fuld VVM-undersøgelse ville automatisk sende planerne om udvidelsen af Kerteminde Biogas til politisk behandling. Kerteminde Kommune begrundede afgørelsen om fuld VVM således: ”afgørelsen i væsentlig grad er bundet op på, at det ikke vurderes muligt på det foreliggende grundlag at afvise, at biogasanlægget kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.”

Altså havde Kerteminde Kommune faktisk truffet en afgørelse om en fuld VVM-undersøgelse. På mødet ville Kerteminde Biogas diskutere, hvorvidt firmaet kan sende supplerende oplysninger ind, fremfor at skulle lave en fuld VVM-undersøgelse.

De næste måneder sendte Hans Luunbjerg mails direkte til både afdelingschef og sagsbehandlere. Blandt andet en afgørelse fra Nordfyns Kommune, hvor der ikke blev lavet en fuld VVM-undersøgelse af et biogasanlæg. Både afdelingschef og sagsbehandlere forklarede Hans Luunbjerg, at han ikke kunne sammenligne de to sager. Ikke desto mindre endte det med, at Kerteminde Kommune traf en ny afgørelse, nemlig den, at en fuld VVM-undersøgelse alligevel ikke var nødvendig.

– Kammeradvokaten konkluderer, at alene mødet mellem borgmesteren og kommunaldirektøren viser, at borgmesteren ville sikre korrekt sagsbehandling. Det her referat viser jo det stik modsatte. Borgmesteren vil jo netop omgøre en afgørelse, som forvaltningen havde truffet, det står der jo meget tydeligt i referatet. Efterfølgende presser borgmesteren på for at få forvaltningen til at træffe en ny afgørelse. En afgørelse de ikke ville træffe, men som de alligevel ender med at træffe. Det er jo magtmisbrug og ond tro. Det er jo helt tydeligt. Jeg kan simpelthen ikke se, at man kan bruge Kammeradvokatens konklusion på det spørgsmål til noget som helst, fortsætter Kurt Klaudi Klausen.

Den estimerede professor i offentlig forvaltning, er ikke den eneste, der bruger ordet skandale i denne sag. Manden bag forslaget om en uvildig advokatundersøgelse Kristian Hald (S) er oprørt over, at Kammeradvokaten ikke har behandlet dokumentet som det referat, det er.

– Det her er jo en skandale. Intet mindre. Det her mødereferat skrev jeg et indlæg om for fem måneder siden på baggrund af en artikel i KJ Avis. Mødereferatet er jo tilsyneladende fra lige præcis dét møde, som Kammeradvokaten mener er det afgørende bevis for, at Hans Luunbjerg var i god tro, fordi Kammeradvokaten mener, at mødet pegede i retning af, at Hans Luunbjerg forsøgte at sikre korrekt sagsbehandling. Nu kan vi så se, at mødet så absolut ikke handlede om at sikre ordentlig sagsbehandling. Dét handlede derimod om, at Hans Luunbjerg ønskede at komme uden om en meget dyr og langsommelig miljøvurdering, der samtidig også ville medføre, at byrådet blev involveret i sagen. Af ukendte årsager lykkedes det så Hans Luunbjerg at undgå denne miljøvurdering, på trods af, at Kammeradvokaten nu konkluderer, at det skulle der uomtvisteligt have været lavet.

KJ Avis har henvendt sig til Kammeradvokat Poul Schmidt. Her sendte vi firmaet det pågældende referat og spurgte:

Er det ikke blevet udleveret til jer af Kerteminde Kommune, da I bad om sagens akter?

Hvilken betydning får dette referat (hvis nogen) for jeres konklusion i sagen?

Et par timer senere svarede Poul Schmith:

– Vi kan oplyse, at Kerteminde Kommunes brev af 30. juni 2015 er blandt de modtagne sagsakter, at brevet er omtalt i rapporten afsnit 2.4.2, og at det sammen med de øvrige sagsakter er indgået i vurderingerne i rapporten.

Det følte KJ Avis kaldte på et par opfølgende spørgsmål, og sendte derfor denne mail:

Det er korrekt, at oplysningerne i brevet er behandlet i rapporten. Men det pågældende notat er jo et mødereferat. I modsætning til hvad der skrives i konklusionen i rapporten, så findes der jo et referat fra mødet i juni måned 2015. En af de ting I lægger til grund for konklusionen, er jo netop, at der ikke findes et referat, men at det faktum at borgmesteren indkaldte kommunaldirektøren til et møde, kunne betyde at han forsøgte at sikre korrekt sagsbehandling og at han derfor var i god tro. Det fremgår jo meget klart af det referat, at Kerteminde Kommune havde truffet afgørelse om fuld VVM. Dansk Biogasrådgivning ville på mødet gerne undgå fuld VVM. Mødet foregår på borgmesterens kontor, og udfaldet bliver jo, at han undgår fuld VVM.

Holder I fortsat fast i, at han ikke har forsøgt at påvirke sagsbehandlingen?

Hvorfor skriver I at der ikke findes et referat fra mødet i juni 2015, når der findes et?

Den mail har Kammeradvokat Poul Schmith ikke svaret på.

En af årsagerne til at Kammeradvokatens konklusion om, at Hans Luunbjerg var i god tro er så væsentlig, er at den vil afskrække flere politikere fra at træffe afgørelse om, at Hans Luunbjerg skal rive det ulovligt opførte anlæg ned af frygt for et søgsmål, hvor Kerteminde Kommune kan komme til at hænge på regningen.

Det skal i så fald afgøres ved en domstol, hvor Hans Luunbjerg skal sagsøge Kerteminde Kommune og derfor løfte bevisbyrden for, at han var i god tro. Kammeradvokatens konklusion i det spørgsmål, har altså ingen betydning for udfaldet af en eventuel retssag.

Et af de spørgsmål, der skal stilles i forbindelse med at politikerne skal træffe beslutning om retlig lovliggørelse (altså at vedtage en lokalplan, der lovliggør byggeriet), eller fysisk lovliggørelse (at rive anlægget ned), er om det er sandsynligt, at enhver anden ansøger ville være blevet behandlet anderledes, end Hans Luunbjerg blev.

– Det rejser selvfølgelig et andet helt centralt spørgsmål; ville enhver anden privat erhvervsdrivende i Kerteminde kommune, have haft held til at kunne tale sig ud af en dyr og bekostelig miljøvurdering, ved opførelsen af et biogasanlæg ”beliggende i kystnærhedszonen, tæt på fjorden og i sårbart landskabsområde”, som Kammeradvokaten beskriver området? Det er der vist efterhånden ikke mange, der tror på, svarer Kristian Hald

Politikerne i Kerteminde Kommunes byråd er indkaldt til temamøde om kammeradvokatens rapport 23. november.